اهداف

 1. مسئله یابی و پاسخگویی به مسائل حدیثی در عرصۀ فهم و نقد متن.
 2. مسئله یابی و پاسخگویی به مسائل دانش های پیرامونی حدیث.
 3. ارتقای سطح دانش دانشگاهیان و پژوهشگران درحوزۀ علوم حدیث.
 4. عرضه دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه‌های تبادل اندیشه در مسائل حدیثی.
 5. طرح مباحث علمی نوین و گسترش مرزهای دانش حدیث.
 6. فراهم نمودن زمینه طرح دقیق تر مباحث میان‌رشته‌ای با محوریت حدیث.
 7. گسترش و تعمیق مطالعات حدیثی و پژوهش های مرتبط با سنت اسلامی.
 8. تبیین آراء و نظریات جدید در حوزه مطالعات حدیثی.
 9. تسهیل و بسترسازی به منظور شناختو واکاوی ابعاد گوناگون احادیث معصومین.
 10. پژوهش های حدیثی متناسب با نیازهای روز آمد جهان اسلام.
 11. فهم حدیث، با عنایت به مباحث میان‌‌رشته‌‌ای معناشناسی.
 12. توسعۀ روش‌‌های نقد حدیث، با عنایت خاص به نقد متن‌‌محور.
 13. توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل دینی با تاکید بر قرآن و نصوص روایی.

چشم انداز

حدیث از نظر اعتبار بعد از قرآن قرار دارد و از جهت استعمال پرکاربردترین منبع در استنباط معارف اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاق و احکام شرعی است؛ بنابراین مطالعات تخصصی در حوزه فهم و درک حدیث، ضرورت ویژه‌ای می‌یابد. با توجه به اینکه احادیث در گستره موضوعی وسیعی شکل گرفته است؛ برای درک تمامی احادیث استفاده از علوم مختلف ضرورت می‌یابد.

لذا نشریه  علمی مطالعات فهم حدیث تلاش دارد محفل مناسبی در جهت موارد زیر ارائه دهد.:

 1. بهره‌گرفتن از علوم سنتی همانند فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، ادیان، تاریخ و... و همچنین علوم جدیدی همانند مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، تحلیل گفتمان، تاریخ انگاره و ... در جهت فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از احادیث.
 2. انتشار نتایج مطالعات میان رشته‌ای صورت گرفته در جهت فهم حدیث، جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابع ارزشمند روایی.
 3. رسیدن به جایگاه علمی در مباحث تخصصی علوم و معارف حدیثی.
 4. هدایت جامعۀ علمی به سمت توجه هر چه بیشتر به احادیث معتبر.
 5. روزآمد ساختن راه‌کارهای حل مسائل و معضلات جامعۀ اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های حدیثی.