درباره نشریه

این نشریه در تاریخ 14 فروردین ماه سال 1396 موفق به دریافت مجوز علمی - پژوهشی از وزارت علوم با شماره 3/18/1265 از جلد اول (شماره اول 1393) شده است.