آدرس : قزوین -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی -

دفتر دو فصلنامه مطالعات فهم حدیث - تلفن تماس : 33901319 028

شماره کارشناس نشریه: 09900415338

صندوق پستی 288     کد پستی 16818

وب سایت:http:/mfh.journals.ikiu.ac.ir

پست الکترونیکی:info@mfh.journals.ikiu.ac.ir


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image