دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-287 
11. نظریه تحلیل فهرستی احادیث؛ چیستی و ابهامات

10.30479/mfh.2020.2258

علیرضا صفاریان همدانی؛ علی احمد ناصح؛ محمدتقی دیاری بیدگلی