تحلیل مبانی سیاست ورزی امام علی (ع) در نامه 64 نهج البلاغه با الگوگیری از روش فرکلاف (تحلیل گفتمان انتقادی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه میبد

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

3 استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه ایرانشناسی، دانشگاه میبد

4 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه میبد

10.30479/mfh.2020.2256