ارزیابی دیدگاه رونالد باکلی در مشابهت‌سنجی ریخت‌شناسی قصه‌های پریان و احادیث امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث دانشگاه تهران

10.30479/mfh.2020.2248