مفهوم شناسی «و الشّاخِصُ عَنکُم مُتدارَکٌ بِرَحمةٍ مِن رَبَّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

10.30479/mfh.2020.2257