اعتبارسنجی و ارزش گذاری دعای «وُلاةُ أَمْرِ» در ادعیه ماه رجب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30479/mfh.2020.2251