گزارش شش ماهه اول 98

گزارش شش ماهه (فروردین98 تا پایان شهریور 98)

1

تعداد مقالاتی که در این مدت دریافت شده اند

77

2

مقالات داوری شده

قابل پذیرش

6

غیر قابل پذیرش بر اساس نظر داوران

21

 

3

مقالات عدم پذیرش

 

قرار نگرفتن در اولویت پذیرش

36

عدم رعایت شرایط و ضوابط نشریه

3

عدم تناسب با محتوای نشریه

8

 

4

مقالات در حال بررسی

3