گزارش شش ماهه اول 97

گزارش شش ماهه (بهار 97 تا پایان شهریور 97)

1

تعداد مقالاتی که در این مدت دریافت شده اند

113

2

مقالات داوری شده

قابل پذیرش

15

غیر قابل پذیرش بر اساس نظر داوران

34

 

3

مقالات عدم پذیرش

 

قرار نگرفتن در اولویت پذیرش

40

عدم رعایت شرایط و ضوابط نشریه

5

عدم تناسب با محتوای نشریه

6

 

4

مقالات در حال بررسی

13