دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-175 (پیاپی 8) 
4. تحلیل محتوای سه خطبه غدیر با رویکرد لایه‌شناسی مضمونی

صفحه 75-103

محمد جانی پور؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سیده زینب حسینی زاده