گزارش شش ماهه دوم 1396

گزارش شش ماهه (پاییز 96 تا پایان اسفند 96)

1

تعداد مقالاتی که در این مدت دریافت شده اند

124

2

مقالات داوری شده

قابل پذیرش

20

غیر قابل پذیرش بر اساس نظر داوران

41

 

3

مقالات عدم پذیرش

 

قرار نگرفتن در اولویت پذیرش

35

عدم رعایت شرایط و ضوابط نشریه

15

عدم تناسب با محتوای نشریه

2

 

4

مقالات در حال بررسی

11