مدیر مسئول


مجید ملایوسفی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فلسفه و حکمت اسلامی

  • m.yousefiikiu.ac.ir

سردبیر


فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا(س)

علوم قرآن و حدیث

مدیر اجرایی


محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا(س)

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


نهله غروی نائینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی امین ناجی استاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


مهدی ایزدی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


داود معماری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید محمد میرحسینی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


نرگس انصاری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مها خیربک ناصر استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لبنان، بیروت

زبان و ادبیات عر بی

کارشناس نشریه


فاطمه آمدی کارشناسی ارشد- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

علوم قرآن و حدیث

  • amadiorg.ikiu.ac.ir