دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-301 
1. آسیب‌شناسی نقد‌های تاریخی علامه شوشتری در حوزه روایات تفسیری

صفحه 9-29

محمدکاظم رحمان ستایش؛ مهین شریفی اصفهانی؛ شادی نفیسی؛ سمیه ذوالقدرنیا


2. اعتبارسنجی گونه های مختلف روایات نزد شیخ صدوق

صفحه 31-51

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری