دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-273 
11. مأثور بودن دعاهای روزانه ماه رمضان در بوته نقد

صفحه 243-263

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی اکبر حبیبی مهر