دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-198 
7. نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

صفحه 155-179

علی محمد میرجلیلی؛ محمد شریفی؛ حسن رضایی هفتادر