تبیین جایگاه رحمت الهی در احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.

2 استادیار گروه علوم و قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

روش تحلیل محتوا، روشی است که نوشتار حاضر جهت دستیابی به آموزه­های حدیث قدسی در باب رحمت الهی، به کار گرفته، احادیث قدسی با موضوع رحمت خداوند را مورد مطالعه قرار می­دهد و با بررسی دیدگاه­های اعتقادی احادیث قدسی، جایگاه رحمت خداوند در این دسته از احادیث را تبیین خواهد کرد. بارزترین صفت خداوند در میان احادیث قدسی، صفت رحمت اوست. این صفت که نقشی محوری در میان احادیث صفات بر عهده دارد، بسیاری دیگر از صفات را نیز تحت پوشش خود قرار می­دهد و همین نقش را نیز در کل احادیث ایفا می­کند، تا جایی که اگر احادیث این بخش و نیز تأثیر صفت رحمت بر سایر موضوعات احادیث قدسی نادیده گرفته شود، محتوای احادیث رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت. نتیجه به کارگیری روش تحلیل محتوا در مطالعه این گونه حدیثی، معرفی صفت رحمت خداوند به عنوان یکی از محورهای اصلی احادیث قدسی است.

کلیدواژه‌ها