بررسی سندی - فقه الحدیثی روایت «لا مهدی الا عیسی بن مریم» در منابع روایی اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده اصول الدین تهران

چکیده

در منابع روایی اهل سنت، حدیثی با طرف «لا مهدی الا عیسی بن مریم» نقل شده و این حدیث حتی در بعضی از کتب ششگانه اهل سنت نیز روایت شده است؛ نقل حدیث مذکور در جوامع روایی اهل سنت، در بین برخی این شائبه را ایجاد کرده است که مهدی موعود (عج)، وجود ندارد و کسی که در آخر الزمان ظهور می­کند، همان عیسی بن مریم (ع) است. در این مقاله در ابتدا، تمام طرق روایی «لا مهدی الا عیسی بن مریم» استخراج شده و مورد بررسی قرار می­گیرد و پس از بررسی سندی روایات مذکور، مشخص می­شود که تمام اسنادی که روایت مذکور از طریق آنها نقل شده، طبق مبانی رجالی اهل سنت ضعیف و غیر قابل اعتماد می­باشد و حدیث «لا مهدی الا عیسی بن مریم» در منابع روایی اهل سنت دارای طریق روایی معتبری نمی­باشد. پس از آن، به بررسی فقه الحدیثی حدیث مذکور پرداخته می­شود و مشخص می­شود که این حدیث، با احادیث صحیحی که در منابع روایی معتبر اهل سنت به وفور نقل شده و متضمن این مطالب است که مهدی موعود (عج) از ذریه رسول اکرم (ص) و حضرت زهرا (س) است و هم نام با رسول اکرم (ص) است و عیسی بن مریم (ع) پس از ظهور مهدی موعود (عج) به وی اقتدا می­کند و ...، در تضاد است و بنابراین حدیث مذکور از حیث سند، مخدوش و ضعیف و از حیث فقه الحدیثی نیز با احادیث صحیح متعددی در تضاد است و نمی­توان آن را تلقی به قبول کرد.

کلیدواژه‌ها