احادیث مدفن آدم (ع)؛ تعارض و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پردیس فارابی تهران

چکیده

در موضوع مدفن آدم (ع) چهار نگره در متون اسلامی بازتابیده است؛ مکه، نجف، هند، بیت المقدس. دو مکان نخست در روایات امامیه، مکه و هند و بیت المقدس در منابع روایی- تاریخی اهل سنّت گزارش شده است. پذیرش یکی از این چهار نگره مستلزم نفی اعتبار از سایر نگره­ها است لذا متون مذکور دچار تعارض درونی و تعارض بیرونی با یکدیگر در تعیین مدفن آدم (ع) هستند زیرا حداقل در سه حالت رابطه تباین میان آنها بر قرار است. اینکه چرا چنین تعارضی در متون اسلامی پدیده آمد و راهکار رفع آن کدام است؟ مساله اصلی این پژوهش است. فرضیه نگارنده امکان جمع میان این متون و رفع تعارض میان آنان است که بر پایه روش نقدالحدیث و بهره گیری از رهیافت اجتهادی در معناشناسی مفردات اصلی روایات انجام شده است.

کلیدواژه‌ها