روش‌ها و معیارهای نقد روایت در تفسیر «فی ظلال القرآن»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

چکیده

روایت به عنوان یکی از منابع تفسیری همواره مورد توج مفسران قرآن بوده و در تفسیر قرآن به اشکال گوناگون از آن بهره گرفته شده است. برخی مفسران تنها به نقل روایت پرداخته و برخی دیگر به نقد و بررسی و جدا نمودن روایات صحیح از غیر آن نیز پرداخته‌اند. از میان این تفاسیر، تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب که از تفاسیر معاصر به حساب می‌آید از جمله تفاسیری است که علاوه بر نقل روایات، به نقد و بررسی آنها نیز پرداخته است. سید قطب در این تفسیر روایات را هم از نظر سند و هم از نظر متن مورد بررسی قرار داده و در این راستا از معیارهایی بهره برده است. برخی از مهم‌ترین معیارها عبارتند از: موافقت روایت با قرآن، موافقت روایت با سنت قطعی پیامبر، موافقت روایت با عقل، موافقت روایت با تاریخ و ... . ایشان همچنین در برخورد با روایات متعارض با بهره‌گیری از معیارهایی به حل تعارض بین آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها