نویسنده = ثریا قطبی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مؤمنون

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-175

زهرا عمرانی پور؛ ثریا قطبی