نویسنده = علی اکبر حبیبی مهر
تعداد مقالات: 1
1. مأثور بودن دعاهای روزانه ماه رمضان در بوته نقد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 243-263

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی اکبر حبیبی مهر