نویسنده = محمد شریفی
تعداد مقالات: 2
1. روش و مبانی فهم حدیثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-239

محمد شریفی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علیرضا لک زایی


2. نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-179

علی محمد میرجلیلی؛ محمد شریفی؛ حسن رضایی هفتادر